{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Rolnictwo

OBWIESZCZENIE w sprawie planu polowań zbiorowych

Białośliwie, dnia 07 października 2020 r.

OŚ.6151.2.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE
w sprawie planu polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Białośliwie podaje do publicznej wiadomości
informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 16 „Bażant” w Białośliwiu w roku gospodarczym 2020/2021.

Lp. Data polowania Godzina rozpoczęcia /zakończenia polowania

Miejsce polowania
1 07.11.2020 r. 7:30 – 17:00 Las Białośliwie (m. Białośliwie; Wolsko Górne i Dolne) 
2 21.11.2020 r. 7:30 – 17:00 Łąki Miasteczko, Arentowo (m. Miasteczko Kraj. i Arentowo)
3 05.12.2020 r. 7:30 – 17:00 Łąki Wolsko, Las Wolsko (m. Dworzakowo; Wolsko Górne i Dolne)
4 19.12.2020 r. 7:30 – 17:00 Las Białośliwie (m. Białośliwie; Wolsko Górne i Dolne)
5 09.01.2021 r. 7:30 – 17:00 Łąki i pola Białośliwie – Dębówko Nowe (m. Białośliwie i Dębówko Nowe)
6 16.01.2021 r. 7:30 – 17:00 Las Okaliniec i Łąki Miasteczko (m. Okaliniec i Grabionna; m. Miasteczko Kraj.)

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Białośliwie. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie
właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej
i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego
polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy
wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Białośliwiu,
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Białośliwie a także wywieszenie w gablotach sołectw Gminy Białośliwie.

WÓJT
/-/ Krzysztof Rutkowski