{index_ob_css}{index_ob_js}

Remont ulicy Polnej w Białośliwiu

13 lipca okazał się bardzo ważnym dniem dla #GminyBiałosliwie

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisana została umowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont ulicy Polnej w Białośliwiu”, wartość dofinansowania 1 001 390,33 zł.
Umowę na dofinansowanie dla Gminy Białośliwie podpisała Zastępca Wójta Marlena Hajman oraz Skarbnik Gminy Danuta Polachowska.
Jak czytamy na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego :
- Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do Wielkopolski w naborze na rok 2021, rząd przyznał dofinansowanie przekraczające 240 mln zł. Dzięki temu wyremontowanych zostanie ponad 118 kilometrów dróg powiatowych oraz 127 kilometrów dróg gminnych. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego dba zarówno o duże inwestycje, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas - powiedział podczas spotkania z samorządowcami wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W wydarzeniu udział brali również parlamentarzyści: Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak oraz Bartłomiej Wróblewski.
 

 

W dniu 25 października 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania pn. Remont ul. Polnej w Białośliwiu tj. z:

  • Zakładem Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski spółka cywilna z siedzibą ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią.

Planowany termin zakończenia robót:

  • 7 miesięcy od  dnia przekazania wykonawcy terenu robót (planowany termin przekazania terenu robót – do  dnia 20.12.2021 r.) .

Wynagrodzenie wykonawcy zapisane w umowie:

  • 935.409,97 zł brutto.

Zadanie pn. Remont ul. Polnej w Białośliwiu realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 593.121,36 zł

Całkowita wartość zadania: 936.509,97 zł

W dniu 20 grudnia 2021 r. Gmina Białośliwie przekazała Wykonawcy – Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski spółka cywilna, teren robót dla realizacji zadania pn. Remont ul. Polnej w Białośliwiu.

Zakres zadania obejmuje roboty remontowe ulicy Polnej w Białośliwiu na odcinku od km 0+000 do 0+871,52 m, w tym wykonanie:

1)   robót rozbiórkowych,

1)   robót ziemnych,

2)   podbudowy dla zjazdów i chodnika,

3)   nowej nawierzchni chodnika i zjazdów oraz zatoki postojowej - z kostki betonowej,

4)   montażu betonowych krawężników i obrzeży na ławie z betonu,

5)   podbudowy dla jezdni w km 0+400 do 0+445,60,

6)   nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,

7)   regulacji istniejących urządzeń,

8)   oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

Planowany termin zakończenia robót: do dnia 20.07.2022 r.


Trwają prace w ramach zadania pn. Remont ul. Polnej w Białośliwiu.

W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wprowadzenia do umowy z wykonawcą zmian dotyczących wynagrodzenia oraz zakresu rzeczowego robót, skutkujących zmianą kosztów zadania z 936.509,97 zł na 1.131.678,13 zł oraz zmianą terminu zakończenia robót z 20.07.2022 r. na 03.08.2022 r.

 


W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont ul. Polnej w Białośliwiu, termin zakończenia realizacji inwestycji został przedłużony do dnia 20.08.2022 r.

Koszty zadania po zmianie: 1.176.127,02 zł.

 

W dniu 02.09.2022 r. został dokonany odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania pn. Remont ul. Polnej w Białośliwiu.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.121,36 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 970.980,29 zł, w tym dofinansowanie 593.121,36 zł oraz wkład własny gminy w wydatki kwalifikowalne 377.858,93 zł, natomiast wydatki niekwalifikowalne zadania poniesione przez gminę wyniosły 205.146,73 zł.

W ramach zadania zostały wykonane roboty remontowe ulicy Polnej w Białośliwiu na odcinku o długości 862,10 m.

Poprzez realizację projektu zostały podniesione standardy techniczne drogi gminnej oraz nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.