{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Unia Europejska

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Informujemy, że w dniu 28.03.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Białośliwie, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gminie Białośliwie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 303.500,00 zł na zakup:

  • 21 komputerów stacjonarnych
  • 98 laptopów
  • 6 tabletów

Otrzymane dofinansowanie stanowi iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w aktualnym Regulaminie Konkursu Grantowego, tj. 2.500,00 zł za jednostkę stacjonarną lub laptop oraz 1.000,00 zł za zakup tabletu.

Zgodnie z zapisami umowy, dofinansowanie zostanie przekazane Gminie w terminie do 40 dni roboczych od  dnia zawarcia umowy. Po wyłonieniu przez Gminę dostawcy sprzętu i jego zakupie, sprzęt zostanie następnie przekazany rodzicom lub pełnoletnim uczniom na własność, na podstawie umowy darowizny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Granty PPGR

W dniu 27 lipca 2022 roku Gmina Białośliwie podpisała umowę na Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wykonawca zadania: ALTBIT Sp.  z o.o. ul. Wronia 10, 05-504 Korzeniówka

Termin dostawy: do dnia 27 września 2022 roku

Wynagrodzenie wykonawcy: 278.157,12 złotych brutto