{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Białośliwie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bialosliwie.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Hajman – Zastępca Wójta Gminy Białośliwie, zastepca@bialosliwie.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 784 406 383, 67 287 69 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Punkt obsługi interesantów znajduje się na parterze budynku ( wejście od strony parkingu ). Interesant swoje przybycie do Urzędu sygnalizuje za pomocą dzwonka umieszczonego przy wyznaczonym stanowisku obsługi. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy zostanie wezwany odpowiedni pracownik merytoryczny.
 2. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony parkingu, w pobliżu również podjazd dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.
 3. Na teren Urzędu istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest po wcześniejszym umówieniu się poprzez e-mail: sekretariat@bialosliwie.net lub pod nr telefonu: 672876910
 5. Przypominamy również o dostępnych, elektronicznych formach kontaktu:
 6. Numery telefonów - URZĄD GMINY
  • Sekretariat -  67 287 69 10
  • Referat Finansowo-Budżetowy  – 67 287 69 25,
  • Referat Gospodarki Komunalnej – 67 287 69 11, 67 287 69 12,
  • Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego – 67 287 69 13, 67 287 69 17,
  • Rada Gminy – 67 287 69 15,
  • Ochrona Środowiska – 67 287 69 20,
  • Wymiar Podatków – 67 287 69 19,
  • USC – 67 287 69 39,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 67 287 69 18, 67 287 69 14, 67 287 69 35,

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organ oraz monitoruje zapewnienie przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Białośliwiu.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696
  z późn. zm.).
 3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848